okres Blansko - oficiální stránky obce

Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Uhřice

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

3. Organizační struktura

starosta, místostarosta, účetní > finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro les, výbor pro pořádek, SPOZ

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Uhřice 91 679 63 Velké Opatovice

4.3 Úřední hodiny: Pondělí a středa: 18:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla: Obecní úřad: 533 533 611

4.5 ID datové schránky: vg5bn3f

4.6 Adresa internetové stránky: www.uhrice.eu

4.7 Adresa elektronické podatelny: obec@uhrice.eu

4.8 Další elektronické adresy: Účetní - ucetni@uhrice.eu

4.9 Portál zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00281131

5. Případné platby lze poukázat

259645369 / 0300

6. IČ

00281131

7. DIČ

Obec není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Úřední deska

8.2 Rozpočet: Úřední deska

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody pro řešení životních situací naleznete stránkách Portálu veřejné správy České republiky v menu Životní situace.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava české republiky, Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 14.2 Vydané právní předpisy: Vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.