okres Blansko - oficiální stránky obce

Zápis do 1. ročníku ZŠ Cetkovice 2024/2025


Ředitelství Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace
oznamuje, že

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

proběhne na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CETKOVICÍCH

9. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hodin

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen
odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky
podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30.
dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v
němž dítě dovrší osmý rok věku.

§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje
zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Průběh a organizace zápisu

A) Formální část
1.
Zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce
občanský průkaz, předají informace o tom, že oba zákonní zástupci souhlasí
s umístěním žádosti na konkrétní škole a nepodají žádost o zápis na jiné škole. Předají
informace o tom, který zákonný zástupce je pověřen jednáním se školou.
2. Zákonný zástupce vyplní tiskopis Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a
Dotazník o dítěti nebo vyplní tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky, a k
bude dokládat:

Doporučení příslušného školního poradenského zařízení
Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
3.
Projednání se zákonným zástupcem náležitosti zápisu a předání dalších informací.
4.
Kritéria přijetí jsou na našich webových stránkách www. zs-cetkovice.cz.
B) Motivační část
1. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem do 20 min.

2. Rozhovor s zákonným zástupcem

3. Ukončení zápisu předáním upomínkových předmětů.

S dotazy se obracejte na paní ředitelku na telefonu 516 477 525.

V případě, že se nemůžete z vážných důvodů dostavit k zápisu, zatelefonujte nám a
dohodneme náhradní termín.

Cetkovice 13. 3. 2024

Mgr. Jana Kubínová,

ředitelka školy

Zveřejněno: Středa, 20. března 2024 (zobrazeno: 550x)