okres Blansko - oficiální stránky obce

Zápis do 1. ročníku ZŠ Cetkovice 2019

Ředitelství Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje, že

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

proběhne na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CETKOVICÍCH

2. dubna 2019 od 15:00 do 18:00 hodin

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

 

 § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 

Průběh a organizace zápisu

A) Formální část

  1. Zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupceobčanský průkaz, předají informace o tom, že oba zákonní zástupci souhlasí s umístěním žádosti na konkrétní škole a nepodají žádost o zápis na jiné škole. Předají informace o tom, který zákonný zástupce je pověřen jednáním se školou.
  2. Zákonný zástupce vyplní tiskopis Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a dotazník o dítěti nebo vyplní tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky, a budete dokládat:
    • Doporučení příslušného školního poradenského zařízení
    • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
  3. Projednání se zákonným zástupce náležitosti zápisu a předání dalších informací pro zákonné zástupce v době zápisu
  4. Přednostně se zapisují žáci ze spádové oblasti a děti, které navštěvují MŠ Cetkovice
  5. Kapacita školy umožňuje přijetí do 30 žáků.

B) Motivační část

     1. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem  -  do 20 min.

     2. Seznámení s prostředím školy – družina, tělocvična, třídy

     3. Ukončení zápisu předáním upomínkových předmětů

 

S dotazy se obracejte na paní ředitelku na telefonu 516477525 (po 13. hodině) nebo osobně každé pondělí od 14 do 16 hodin.

V případě, že se nemůžete z vážných důvodů dostavit k zápisu, zatelefonujte nám.

 

Cetkovice 22. 1. 2019                                                  

                                                                                      Mgr. Jana Kubínová,

                                                                                       ředitelka školy


Zveřejněno: Středa, 6. března 2019 (zobrazeno: 979x)