okres Blansko - oficiální stránky obce

Veřejná vyhláška - OOP - omezení užívání pitné vody

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody
v obci Uhřice

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 a § 15 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, obdržel od provozovatele vodovodu v obci Uhřice - Vodárenské akciové společnosti, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 49455842, návrh k vydání opatření obecné povahy, který se týká omezení používání pitné vody z obecního veřejného vodovodu. V současné době nastala situace, kdy stávající vodní zdroj zásobující obec Uhřice pitnou vodou nemá dostatečnou rezervu pro zvyšování odběrů vody a nemá dostatečnou kapacitu pro připojování dalších nových odběratelů na vodovod a zejména v letním období není tento vodní zdroj schopen pokrývat běžnou denní potřebu odběratelů v obci a je nutno navážet do akumulace vodojemu pitnou vodu.

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad došel na základě podkladů k závěru, že skutková podstata tohoto ustanovení byla naplněna.

S ohledem na výše uvedené zveřejňuje vodoprávní úřad níže uvedený návrh opatření obecné povahy a v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 172 odst. 3 správního řádu

stanoví,
že se nebude konat veřejné projednání tohoto návrhu opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody pro veřejnou potřebu obce Uhřice.

Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

vydává
podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích,

opatření obecné povahy,

kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Uhřice a to tak, že zakazuje používat pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu zejména k zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění bazénů. Vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu lze užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Toto opatření se vztahuje na všechny, kteří odebírají pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu v katastrálním území Uhřice u Boskovice. Tato omezení budou platná od 6. 11. 2019 do 6. 2. 2020.

Odůvodnění:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, obdržel návrh provozovatele vodovodu Obce Uhřice - Vodárenské akciové společnosti, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 49455842, návrh k vydání opatření obecné povahy, který se týká omezení používání pitné vody z obecního veřejného vodovodu. V současné době nastala situace, kdy stávající vodní zdroj zásobující obec Uhřice pitnou vodou nemá dostatečnou rezervu pro zvyšování odběrů vody a nemá dostatečnou kapacitu pro připojování dalších nových odběratelů na vodovod a zejména v letním období není tento vodní zdroj schopen pokrývat běžnou denní potřebu odběratelů v obci a je nutno navážet do akumulace vodojemu pitnou vodu.

Provozovatel vodovodu navrhuje zakázat odběry k zejména k zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění bazénů. Navrhuje omezit spotřebu vody výše uvedeným způsobem na 3 měsíce ode dne vydání. Dobu platnosti lze dalším opatřením obecné povahy změnit, a to zkrátit i prodloužit o dobu max. další 3 měsíce.

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad došel na základě podkladů k závěru, že skutková podstata tohoto ustanovení byla naplněna. Návrh byl projednán s městem Velké Opatovice dne 10. 7. 2019.

Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny odběratele v obci Uhřice a neznamená omezení základních potřeb obyvatelstva. Vodoprávní úřad proto zveřejňuje výše uvedené opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Uhřice na dobu 3 měsíců tj. od data 6. 11. 2019 do 6. 2. 2020.

Opatření obecné povahy je vydáno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování pitnou vodou obyvatel obce Uhřice, napojených na veřejný vodovod.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad zasílá návrh opatření obecné povahy Obecnímu úřadu Uhřice, aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým (např. místním rozhlasem).

Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 172 odst. 2 správního řádu stanovil, že toto opatření neprojednává veřejně. Projednání s provozovatele vodovodu v obci Uhřice - Vodárenská akciová společnost, a. s., a vlastníkem vodovodu – Obec Uhřice, proběhlo dne 23. 10. 2019. Do podkladů návrhu opatření je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 (v ostatní dny po domluvě) v budově Městského úřadu Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice.

Poučení:
Dotčené osoby jsou oprávněny v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho zveřejnění na adresu zdejšího vodoprávního úřadu. Dnem zveřejnění je den vyvěšení dokumentu na úřední desce Městského úřadu Boskovice.

Ing. Michal Lukeš
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice


Zveřejněno: Čtvrtek, 14. listopadu 2019 (zobrazeno: 1254x)