okres Blansko - oficiální stránky obce

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022 ZŠ Cetkovice

Ředitelka Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace rozhodla podle Opatření MŠMT - 12639/2020-1 z 18. 3. 2020 a metodického materiálu z 5. 3. 2021 č.j.: MŠMT – 6651/2021-1 Příloha takto:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

Stanovené datum zápisu pro osobní podání je od středy 7. dubna až do středy 14. dubna 2021. Žádosti o přijetí k povinné školní docházce i žádosti k odkladu školní docházky přijímáme od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobního kontaktu.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

Podání žádosti je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 1. Do datové schránky školy: j6nmj8y, přijímáme od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
 2. E-mailem: na zs.cetkovice@centrum.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), přijímáme od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
 3. Poštou na adresu: Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace Náves 91, 679 38 Cetkovice, přijímáme od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
 4. Osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.  Pro osobní podání je stanovené datum od středy 7. 4. 2021 až do středy 14. 4. 2021. Vždy od 13 do 16 hodin. Čas je třeba domluvit telefonicky na čísle: 773 524 718 nebo 516 477 525 (z výše uvedených důvodů).

Poučení:

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
 • datum narození, 
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: 

 • jméno a příjmení tohoto zástupce, 
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Rodný list stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).  

Součástí tohoto sdělení jsou tyto přílohy ke stažení:

 1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
 2. Žádost zákonných zástupců o odklad přijetí k základnímu vzdělávání o jeden rok od školního roku 2021/2022
 3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

 

Všechny informace jsou na www.zs-cetkovice.cz

 

Cetkovice 11. 3. 2021

Mgr. Jana Kubínová, ředitelka školy


Zveřejněno: Čtvrtek, 18. března 2021 (zobrazeno: 741x)