okres Blansko - oficiální stránky obce

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Borotín

Starosta obce Borotín ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy Borotín, okr.Blansko

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte:

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3) strukturovaný profesní životopis,

4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,

5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),

6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.9.2019

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 10.5.2019 na adresu:

Obec Borotín, Borotín 200, 679 37 Borotín


Zveřejněno: Pondělí, 1. dubna 2019 (zobrazeno: 963x)