Posts Tagged ‘ZŠ’

Ředitelství Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje, že

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

proběhne na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CETKOVICÍCH

4. dubna 2017 od 14:30 do 16 hodin

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 

Průběh a organizace zápisu

A) Formální část

 1. Zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupceobčanský průkaz, předají informace o tom, že oba zákonní zástupci souhlasí s umístění žádosti na konkrétní škole a nepodají žádost o zápis na jiné škole. Předají informace o tom, který zákonný zástupce je pověřen jednáním se školou.
 2. Zákonný zástupce vyplní tiskopis Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a dotazník o dítěti nebo vyplní tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky, a budete dokládat:
  • Doporučení příslušného školního poradenského zařízení
  • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 3. Projednání se zákonný zástupce náležitosti zápisu a předání dalších informací pro zákonné zástupce v době zápisu
 4. Přednostně se zapisují žáci ze spádové oblasti a děti, které navštěvují MŠ Cetkovice
 5. Kapacita školy umožňuje přijetí do 30 žáků.

B) Motivační část

 1. Rozhovor pedagogického pracovníka dítětem –  do 20 min.
 2. Seznámení s prostředím školy – družina, tělocvična, třídy
 3. Ukončení zápisu předáním upomínkových předmětů

 

S dotazy se obracejte na paní ředitelku na telefonu 516477525 (po 13 hodině) nebo osobně každé pondělí od 14 do 16 hodin.

 

Cetkovice 7. 3. 2017

Mgr. Jana Kubínová,

ředitelka školy

Ředitelství Základní školy Velké Opatovice zve srdečně rodiče a děti

15. 1. 2016

k slavnostnímu zápisu do 1. tříd.

Zápis bude probíhat v době od 11:00 do 18:00 v budově školy. K zápisu si nezapomeňte přinést rodný list dítěte, občanský průkaz, číslo účtu u České spořitelny nebo u jiné banky. Děti, kterým byl v minulém roce povolen odklad školní docházky, k zápisu chodit nemusí, ale přesto bychom je ve škole rádi uvítali. V případě těchto dětí stačí, když přijdou jejich rodiče.

zapis-ZS-Cetkovice-2016

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv