1. Název Obec Uhřice
2. Důvod a způsob založení Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
3. Organizační
struktura
starosta – účetní
Obec není zřizovatelem dalších organizací.
4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa:Uhřice 91
679 63 Velké Opatovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Uhřice 91
679 63 Velké Opatovice

4.3 Úřední hodiny:

Pondělí a středa: 18:00 – 19:00

4.4 Telefonní čísla:

Obecní úřad: 533 533 611

4.5 Číslo faxu:

fax není

4.6 Adresa internetové stránky:

http://www.uhrice.eu

4.7 Adresa elektronické podatelny

obec@uhrice.eu

4.8 Další elektronické adresy:

účetní – ucetni.uhrice@seznam.cz

Portál zadavatele – https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00281131

5. Případné platby lze poukázat 259645369/0300
6. IČ 00281131
7. DIČ není
8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře  
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Odkazy na návody pro řešení životních situací naleznete stránkách Portálu veřejné správy České republiky v menu Životní situace
14. Předpisy 14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava české republiky,
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy:Vyhlášky a nařízení obce
15. Úhrady za poskytování informací 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv