Archiv měsíce Říjen 2012

Obecní úřad Uhřice Vás zve do Mahenova DIVADLA – BRNO

na představení – ČINOHRA

MANDRAGORA – 10. 12. 2012   19:00 hodin

Odjezd autobusem ze zastávky OÚ Uhřice v 17:15 hodin

Návrat autobusem kolem 22:30

autor: Niccolò Machiavelli
scéna:
Martin Černý
kostýmy:
Marta Roszkopfová
hudba:
Petr Kofroň
dramaturg:
Martin Dohnal
režie:
Ivan Rajmont
úprava:
Ivan Rajmont

Anotace:

Nejslavnější a nepochybně nejzdařilejší renesanční komedie vůbec, ze které vycházeli nejproslulejší komediografové včetně Goldoniho a Molièra. Kalimach touží po milostných hrátkách s mladou a překrásnou Lucrezií, jež je však bohužel manželkou postaršího Mikuly, který sní o synovi a dědicovi. Sluha Ligur namluví Kalimachovi, aby se přestrojil za doktora a přesvědčil Mikulu, že pro zvýšení plodnosti musí Lucrezie užívat mandragoru. Mandragora však údajně nepochybně zahubí prvního muže, který se s ní bude milovat. Kalimach navrhne Mikulovi, že pro tento účel najde náhodného hlupáka… Italský učenec a diplomat Machiavelli napsal v době vyhnanství vynikající komedii, která vycházela z komedií antických, starořímské palliaty (starořímská komedie podle řeckého vzoru), středověké frašky (motiv mastičkářství) a nepochybně z rozvernosti a burlesknosti Boccacciova Dekameronu. Výbornými dialogy a rafinovanou prací se zápletkami položil Machiavelli základ moderní veselohře co do formy a charakteristiky.

Cena vstupného včetně dopravy (místa jsou rezervována v přízemí 4 – 6 řada):

310,- Kč základní vstupné
217,- Kč pro seniory
(osoby starší 60 let, částeční invalidé, seniorpas)
150,- Kč pro studenty a ZTP

OBSAZENO ! BYL OBSAZEN CELÝ AUTOBUS, NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT !

Využijte jedinečnou příležitost jet do divadla – DOPRAVA ZDARMA!

Neobsazená místa budou nabídnuta zájemcům z jiných obcí !

Bližší informace (obsazení herců): http://www.ndbrno.cz/cinohra/mandragora?idp=12348

Péče o vodoměr

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech, kanalizacích pro veřejnou potřebu odpovídají za stav a ochranu vodoměru odběratelé, resp. vlastníci připojené nemovitosti.

Z tohoto důvodu je Vaší povinností:

  • chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením
  • zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců provozovatele – VAS,a.s. k pravidelným odečtům a výměnám po uplynutí cejchovní doby
  • dbát o to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení.

Vodoměr z Vaší strany nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Přesto má své velké nepřátele, kterými bývá zima a mráz. Takto poničený vodoměr Vám může způsobit velké starosti, zejména únik vody z poškozené přípojky do prostoru, finanční škody na Vašem majetku, finanční náhrada za poškozený vodoměr.

Naše doporučení pro prevenci před zbytečnými škodami:

Ochrana vodoměru proti mrazu

Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

  • šachtu pečlivě zavřete
  • poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
  • vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce – alespoň 1,3 m pod terénem, není izolace nutná)

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

  • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe omotáním nenasákavými stavebními izolacemi, atd..
  • prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí – například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru.

Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.

Pro majitele rekreačních objektů (chaty, zejm. bez vodoměrných šachet, atd.), kde je předpoklad nedodržení podmínek pro vhodné umístění vodoměru před účinky mrazu, je možné objednat na příslušném provoze vodovodů uzavření odbočení z hlavního řadu, demontáž vodoměru a zaplombování. Na jaře pak jeho zpětnou montáž.

 

 

Ochrana před poškozením vodoměru teplem

Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty extrémně vysoké mohou způsobit poškození vodoměru. Vodoměry, které používáme pro měření množství dodané pitné vody, jsou citlivé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do teploty cca 40° C. Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má teplotu maximálně 10° C a nebude mít rozhodně nikdy teplotu vyšší než uvedených 40° C. Teplá nebo horká voda se do vodoměru může dostat například při nefunkčnosti zpětného ventilu, či klapky. V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost udržovat v provozuschopném stavu zpětné ventily ve Vaší vodovodní instalaci.
K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Souhrnem

Odběratel je dle zákona povinen informovat naši společnost při jakémkoliv problému s vodoměrem či vodoměrnou soustavou. Nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodoměru zasahovat sám, bez přítomnosti  zaměstnanců provozní společnosti VAS, a.s.

Při jakémkoliv výše popsaném problému prosím informujte naší společnost, a to nejlépe přímo na příslušném provoze, popř. na dispečinku na těchto číslech:

V pracovní době (6:45 – 14:30)

Provoz vodovodů Boskovice             +420 516 427 239

Provoz vodovodů Blansko    –           +420 516 413 170

 

V mimopracovní době (14:30-6:30)

Dispečink        –           +420 516 427 249

Podrobnosti vč. dalších kontaktů naleznete na našich webových stránkách http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice

 

V úterý 23.10.2012 bude docházet k nepravidlným výpadkům dodávky vody.

Důvodem je údržba vodovodu. Děkujeme za pochopení.

 

V prodejně Jednota a zde na internetových stránkách obce můžete hlasovat pro nejlepší květinovou výzdobu.

Hlasovat mohou pouze místní občané a chataři do 11. 11. 2012.

Každý může hlasovat pro maximálně 2 domy. Hlasovat lze pouze jednou,
a to buď zde na internetu nebo v prodejně Jednota, v opačném případě hlas není platný.

Poté bude odměněn majitel rodinného domu (každý byt v případě bytového domu), který získal nejvíce hlasů. Zároveň ze všech hlasů (tedy i těch, kteří hlasovali pro nevítězný dům) bude vylosován výherce další odměny. Takže může vyhrát kdokoliv, kdo bude hlasovat!


HLASOVÁNÍ UKONČENO!

Najetím myší nad obrázek se Vám ukáže číslo popisné.

VÝSLEDKY VOLEB:

oprávněných voličů: 246
odevzdaných obálek: 116
platných hlasů: 115
volební účast: 47,15%
Název strany počet hlasů
3 Sdružení nestraníků 6
7 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 3
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 9
16 Strana soukromníků české republiky 3
20 Moravané 1
26 NEZÁVISLÍ 4
43 Komunistická strana Čech a Moravy 17
44 SUVERENITA – Blok JB – ZMĚNA PRO JIŽNÍ MORAVU 1
48 TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj 2
60 Česká strana sociálně demokratická 36
70 Občanská demokratická strana 8
80 Dělnická strana sociální spravedlnosti 1
84 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 22
93 Česká pirátská strana 2

Volební účast:
12.10.2012    16:00   odvolilo 19 občanů, tj.  8 %
12.10.2012    21:30   odvolilo  65 občanů, tj.  26 %
13.10.2012    10:00   odvolilo  95 občanů, tj. 39 %
13.10.2012    13:30   odvolilo  114 občanů, tj.  43 %

Zdroj: www.volby.cz

E.ON Česká republika oznamuje, že v celé obci Uhřice

ve středu 7. 11. 2012 od 7 do 13 hodin

bude přerušena dodávka elektrické energie.

A to z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukce, opravy, údržba, revize.

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – srpen, září 2012

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– bere na vědomí stav prací – parkoviště, odstavné plochy
– bere na vědomí harmonogram lhůt v souvislosti s konáním voleb do krajského zastupitelstva ve dnech 12. a 13.10.2012
– schvaluje Dohodu s Obcí Cetkovice na podmínkách plnění předškolní a školní docházky dětí na rok 2012 ve výši 38.870,-Kč
– bere na vědomí zprávu o stavu jednání k prodloužení vypouštění odpadních vod do toků Povodí Moravy. Nyní je platné povolení do konce roku 2012, bylo požádáno o prodloužení. V opačném případě bychom museli vystavět oddělenou kanalizaci, čističku odpadních vod či odpadní vodu jiným způsobem čistit.
– schvaluje rozpočtová opatření ve výši 269 tis. Kč
– bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce kontrolním orgánem – Krajským úřadem JMK
– bere na vědomí, že dotace z JMK ve výši 255 tis. Kč je již vyčerpána
– bere na vědomí kladné rozhodnutí o povolení kácení dřevin v rámci úprav veřejné zeleně a veřejných prostranství
– bere na vědomí informace o cyklovýletu Okolo Malé Hané, kdy se účastnilo celkem 600 cyklistů, z toho cca 400 jich přijelo do Uhřic na hřiště (ostatním se zřejmě nechtěl šlapat kopec na hřiště), přijel i Josef Zimovčák na vysokém historickém kole a senátor Jozef Regec
– bere na vědomí informace o přípravě kalendářů na rok 2013


Zapište si do kalendáře:

6. 10. 2012 – Hasičská soutěž – začíná ve 13 hodin na místním hřišti – přijďte se podívat jak muži i ženy soutěží o pohár starosty SDH Uhřice

12. a 13. 10. 2012 – volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje


Květinová soutěž

Soutěž probíhala od 1. 6. do 30. 9. 2012. Bude se hodnotit celkový pohled na dům – květinová výsadba na oknech, balkonech, předzahrádka…
Domy s výzdobou, které se Vám budou líbit, vyfotografujte a foto zašlete na obecní email obec@uhrice.eu, nebo doručte na OÚ Uhřice do 10. 10. 2012. Může to být dům Váš, nebo i jakýkoliv jiný v naší obci. Můžete poslat libovolný počet domů – jsou to nominace do soutěže.
Fotografie pak zveřejníme a občané budou moci hlasovat o nejlepší květinovou výzdobu. Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Samozřejmě soutěž je o ceny.


Odpovídáme na Vaše časté dotazy:

Otázka: Do jakého kontejneru patří nápojový karton, když pro něj není kontejner?
Odpověď: Nápojový karton (obaly od krabicového mléka, džusů,…), pokud pro něj není určený kontejner, patří do PLASTŮ.


Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
se konají v zasedací místnosti OÚ Uhřice:

pátek 12. 10. 2012         14 – 22 hodin
sobota 13. 10. 2012          8 – 14 hodin

Způsob hlasování
Po  obdržení úřední obálky,  popřípadě hlasovacích lístků vstoupí  volič do  prostoru určeného  k úpravě  hlasovacích lístků.  V tomto prostoru   vloží  do  úřední  obálky 1 hlasovací lístek.  Na hlasovacím lístku, který  vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.  Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Hlasovací lístek je neplatný pokud:

–          není na předepsaném tiskopise

–          je přetržený

–          není vložený do úřední obálky

–           hlas je neplatný je-li v úřední obálce vloženo více hlasovacích lístků


Zimní čas – změna úředních hodin nebude!

Sjednoceny úřední hodiny, aby byly stejné po celý rok a nikoliv jak doposud, kdy byly různé dle letního/zimního času. Nadále tak platí:

pondělí a středa              od 18 do 19 hodin


MUDr. Zuzana Šedrlová
praktická lékařka, atestace v oboru všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, angiologie, licence v oboru interní medicína, urgentní medicína, funkční licencí umělé výživy a metabolické péče od 1. 9. 2012 registruje nové pacienty

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA

zdravotní sestra: Kateřina Blchová
tel: 461 326 271
Ordinace (dříve MUDr. Pávek): Kobližná 126, Jevíčko
bez objednání na objednání
Pondělí 07:00 – 11:00 11:00 – 14:30
Úterý 07:00 – 10:00 10:00 – 12:00
Středa 12:30 – 16:00 16:00 – 18:00
Čtvrtek 07:00 – 10:00 10:00 – 13:00
Pátek 07:00 – 10:00 10:00 – 12:00

Odběry krve provádí sestra v úterý a ve čtvrtek od 6.30 – 7.15 hod. podle předchozího objednání.


MUDr. Jana Trčková

od 18. 10. do 19. 10. 2012       NEORDINUJE

Nutné případy ošetří MUDr. Křížová a MUDr. Šedrlová ve svých ordinačních hodinách.


Sbor dobrovolných hasičů Uhřice Vás zve na hasičskou soutěž, která bude v sobotu 6. 10. od 13 hodin na místním hřišti.
Aby bylo možné dobře soutěžit, je potřeba zázemí, a proto si hasiči z vlastních prostředků na hřišti vybudovali základnu pro požární útok. Přijďme podpořit naše hasiče! Občerstvení zajištěno. Vstup volný.


Nesvítí někde veřejné osvětlení?
Pište, volejte označení (číslo) sloupu – pan Janek, mobil 737 711 521


Výzva místním firmám, podnikatelům!

Na obecních stránkách www.uhrice.eu vznikne odkaz na místní firmy. Pokud máte zájem, nabízíme bezplatné uveřejnění názvu firmy, loga, popisu činnosti a Vaše kontakty.
Informace, které chcete zveřejnit, pošlete na obec@uhrice.eu.


Blahopřejeme našim zářijovým a říjnovým oslavencům:

paní Kamila Janková
paní Zdenka Ambrosová
pan Jaroslav Pospíšil
paní Lydie Culíková

 


Termíny svozu domovního odpadu: 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

 

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv