Archiv měsíce Únor 2012

V sobotu 3.3.2012 bude v obci Uhřice chodit kominík z Jevíčka. Kdo máte zájem o vymetení komína a vystavení revizní zprávy, ozvěte se na Obecním úřadě – v úřední hodiny, telefonicky, emailem nebo SMS na 608282088 co nejdříve.

Cena za vymetení + revizní zprávu je za 1 komín 250,-Kč vč. DPH, v případě 2 komínů je cena 400,-.

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – prosinec 2011, leden 2012

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje rozpočet obce Uhřice na rok 2012 ve výši 5.700 tis. Kč a výhledový plán obce Uhřice na roky 2012-2016
– schvaluje inventarizační směrnice a směrnice k odepisování majetku
– schvaluje rozpočtové opatření
– schvaluje poskytnout finační dar každému narozenému dítěti ve výši 1.000,-
– schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemků s VOS Velké Opatovice
– schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení
– schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s E.ON ČR
– souhlasí s výběrem dodavatele na opravu pohostinství – Colormal Jevíčko
– bere na vědomí žádost o odkup části pozemku u č.p. 102 dle GP
– bere na vědomí žádost o odkup pozemku před č.p. 72
– bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole z Finančního úřadu


Sbor dobrovolných hasičů Uhřice od loňského roku disponuje další technikou, a to kalovým čerpadlem, které se dá použít například na odčerpání vody ze zatopeného sklepa, dále plynovým topidlem na propan-butan, které je možné využít na vysoušení, vytopení místností. Pokud budete mít potřebu této pomoci, volejte p. Eclerovi tel. 777 971 150.


 

Upozorňujeme, že došlo ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na částku 450,- / osobu, resp. 450,-/objekt.
Splatnost tohoto poplatku je 30. 6. 2012. Poplatek je možné zaplatit i bankovním převodem, platební údaje si můžete vyžádat na emailu obec@uhrice.eu.


Zapište si do kalendáře:

10. 2. 2012 II. Obecní ples – od 20 hodin k tanci a poslechu bude hrát POHODA v KD Uhřice. Od 21 hodin kulturní vystoupení. Vstupné 60,- Kč. Každá žena při vstupu dostane hodnotný dárek. Bohaté občerstvení zajištěno.

18. 2. 2012 Maškarní karneval – v 9 hodin sraz masek u Obecního úřadu, odtud pochůzka masek obcí, od 14 hodin v kulturním domě maškarní odpoledne pro děti i dospělé, u dospělých masky vítány!

17. 3. 2012 Josefská zábava – od 20 hodin v KD, hraje KROUNEX.


 

Charita Blansko děkuje třem králům (koledníkům za 3 hodinové koledování po naší obci) a občanům naší obce za podporu Tříkrálové sbírky.
Výtěžek v naší obci činil  7.137,- Kč (doposud nejvyšší částka).

Pro zajímavost význam symbolů K+M+B+2012: Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by se na první pohled mohlo zdát. K, M, B jsou počáteční písmena žehnací modlitby (Kristus mansionem benedicat). V překladu asi: Kristus žehnej tomuto domu.
Křížky jsou tři žehnací kříže a číslice jsou letopočet daného roku (právě v tomto roce prosím o požehnání).

Symbolika tří králů:
Jména králů mají význam – Casparus (Kašpar) znamená Strážce pokladu, Melchior (Melichar) označuje Můj král je světlo, Balthasar (Baltazar) značí Ochraňuj můj život.
Dary, které králové nesou, mají také symbolický význam. Zlato zastupuje pevné skupenství, kadidlo všechno, co je plynného skupenství, a kapaliny zastupuje myrha. Myrhu nese vždy král s tmavou tváří, protože tato mast se používala při pohřbech.


Svazek vodovodů a kanalizací oznamuje od 1. 1. 2012 zvýšení ceny vodného na částku 35,70 bez DPH. Díky zvýšení sazby DPH na 14% tak dochází ke zvýšení ceny s DPH a to na 40,70 Kč s DPH za m3.


Od 3. 2. 2012 je v provozu Místní pohostinství s novým nájemcem – paní Lucií Federovou. Hospoda byla vymalována a ještě v ní budou probíhat drobné opravy (topení, dveře).

Otevírací doba pohostinství:
pondělí                                          zavřeno
úterý – čtvrtek                               17:00 – 22:00
pátek – sobota                 17:00 – 23:00
neděle                                 15:00 – 22:00


Co se podařilo v roce 2011:
– získali jsme dotace ve výši 80.000,-Kč z Jihomoravského kraje
– elektrifikace kaple
– rekonstrukce křížů
– rekonstrukce sociálních zařízení v místním kulturním domě
– zateplení stropu v knihovně
– ošetření líp a řada dalších …
Co se plánuje v letošním roce? – to se dozvíte v příštím zpravodaji


 

Statistika obyvatel za rok 2011:

počet obyvatel k 1. 1. 2011 – 303
3 narození
4 úmrtí
6 přistěhování
16 odstěhování
počet obyvatel k 1. 1. 2012 – 292

z toho   mužů    138,       mužů nad 15 let   126
žen        154,       žen nad 15 let        136
dětí do 15 let    34
dětí do 18 let    45
starší 60 let       71
průměrný věk je 41,26 let


 

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
– projekt Jihomoravského kraje 

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera UHRICE mezera BOS mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička CISLO POPISNE

Příklad SMS zprávy:
JMK UHRICE BOS informace ano novak stepan*20

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03.
Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.


Blahopřejeme našim lednovým a únorovým oslavencům:

paní Marie Kubínová
paní Jarmila Koutná
paní Hana Špičková
paní Františka Fiandová


Z našich řad v únoru odešla paní Anežka Pospíšilová.
Čest její památce.


Termíny svozu domovního odpadu: 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv