Archiv měsíce Září 2011


V prodejně Jednota a zde na internetových stránkách obce můžete hlasovat pro nejlepší květinovou výzdobu.

Hlasovat mohou pouze místní občané a chataři do 23. 10. 2011.

Každý může hlasovat až pro 2 domy.
Poté bude odměněn majitel rodinného domu, který získal nejvíce hlasů. Zároveň z hlasů vítězného domu bude vylosován výherce další odměny. Takže může vyhrát i ten, kdo bude hlasovat!

Pro zvětšení fotografie, klikněte na obrázek.

Dům č. p. 8
Dům č. p. 32
 
Dům č. p. 122
Dům č. p. 148    

 

 Hlasování ukončeno. Výsledky se dozvíte do 2.11.2011.

 

 

Vážení spoluobčané,

koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených účastníků bylo i několik místních cyklistů. Naší obcí projelo asi 280 účastníků, kteří se občerstvili a pobavili na místním hřišti. Při této příležitosti bylo i Zakončení prázdnin pro děti s připravenými hrami a soutěžemi. Všem, kteří obětovali svůj čas, aby pomohli s organizací a vytvořením příjemného zázemí pro cyklisty i děti, děkuji.

Na dětské hřiště z dotace Jihomoravského kraje přibyly další herní prvky – kolotoč, houpačka a také odpadkový koš a 2 lavečky. Prosím všechny, aby zde udržovali pořádek a odpadky odhazovali do koše. Přeci jen, má to být místo pro děti a rodiče.

Dále Vás prosím, abyste do kontejneru s plasty odhazovali PET láhve pečlivě zmačkané. Šetříte tím nejen místo v kontejneru, ale i náklady s vývozem spojené.

Chci poděkovat všem, kteří se zapojili do soutěže o nejlepší květinou výzdobu v obci. Na některých domech to bylo zvlášť znát. Více informací najdete dále ve zpravodaji.

Přeji Vám všem příjemný konec léta a začátek podzimního času.

Miroslav Hartl, starosta obceZe  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice –
srpen, září 2011

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje smlouvu s klubem umění Konice na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč
– souhlasí s provedením rekonstrukce sociálních zařízení v kulturním domě a ukládá oslovit nejméně 3 dodavatele
– bere na vědomí hospodaření obce Uhřice k 31.7.2011
– souhlasí s ošetřením stromů v obci a zároveň byl proveden výběr dodavatele ze 3 nabídek
– bere na vědomí vyúčtování od Charity Blansko
– souhlasí s vybudováním kanalizace pod domy č.p. 72, 67 a 54
– souhlasí s objednání svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
– schvaluje poskytnout účastníkům cyklovýletu Okolo Malé Hané občerstvení
– schvaluje Dodatek smlouvy na zajištění financování IDS JMK
– předběžně souhlasí s pronájmem místnosti v budově bývalé Mateřské školy
– schvaluje záměr obce pronajmout nemovitost – nebytové prostory v kulturním domě k provozování pohostinství
– souhlasí s návrhem nájemní smlouvy – pohostinství
– bere na vědomí informaci o možnosti konání akce pro psy – Oříškiáda, zastupitelstvo  vyslovilo nezájem vystupovat jako organizátor akce, vzhledem k žádným zkušenostem s tímto typem akce
– nesouhlasí s nabídkou RWE o odkup části plynovodu v obci Uhřice
– nesouhlasí s návrhem vypínání veřejného osvětlení v noci
– schvaluje Dohodu o partnerství s Městem Velké Opatovice na bezbariérový vstup do objektu zdravotního střediska V.Opatovice
– schvaluje Dohodu o provedení práce – úklid obce, stromů, sečení trávy
– bere na vědomí zprávu z mikroregionu Malá Haná
– schvaluje výběr dodavatele z došlých nabídek na rekonstrukci sociálních zařízení v kulturním domě – vybrána firma Inkova spol. s r.o.
– bere na vědomí zprávu o stavu realizace opravy křížů, elektrifikace kaple


Oznámení o záměru obce – pronájem nemovitosti – pohostinství

Podmínkou pronájmu nebytových prostor je provozování pohostinství.

Zájemci musí podat nabídku písemně (poštou, osobně) do 3. 10. 2011, 19:00 hodin. Nabídka musí obsahovat Vaši nabídku výše nájemného, podrobný popis záměru využití objektu (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb) a stanovení případných vlastních podmínek v případě omezení činnosti při konání veřejné akce. Obálka s nabídkou musí být zalepená a označená nápisem „Výběrové řízení, neotevírat“. Datum možného zahájení činnosti je 1. 12. 2011. Na www stránkách a úřední desce je k dispozici Návrh nájemní smlouvy.U P O Z O R N Ě N Í      D L U Ž N Í K Ů M

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (TDO – popelnice), že mají poslední šanci zaplatit dlužnou částku do konce měsíce září 2011. Začátkem října 2011 budou vystavovány platební výměry navýšené o 50% dlužné částky. Následně pak budou vymáhány exekucí na mzdu, bankovní účet, sociální příspěvky, majetek. Postupováno bude podle daňového řádu, obdobně jako postupují finanční úřady.

V kulturním domě začínají stavební práce – rekonstrukce sociálních zařízení. Plánovaný termín dokončení je konec listopadu 2011. Z došlých nabídek tří firem byla vybrána Inkova spol. s r.o. s nejnižší cenou 179.943,- Kč.


Digitalizace katastrálních map – vlastníci nemovitostí jsou povinni do 31. 1. 2012 sdělit finančnímu úřadu v Boskovicích změnu parcelního čísla pozemku a jeho výměru! Bude Vám vyměřena nová výše daně z nemovitosti dle skutečné výměry. V opačném případě se vystavujete riziku vymáhání daně + zaplacení penále, úroků.


Zapište si do kalendáře:

23. 9.  od 7:00 do 15:00 hodin bude vypnuta dodávka elektrické energie v celé obci Uhřice, zároveň bude celý den uzavřena prodejna Jednota.

27. 9. od 17:00 do 17:30 bude na Malé Straně putovní kontejner Elektrowin, do něhož lze ukládat POUZE elektrospotřebiče (pračka, lednička, žehlička, vrtačka, pila, vysavač, fén a další domácí elektrospotřebiče)

27. 9. od 17:00 do 17:30 bude na Malé Straně přistaven kontejner na nebezpečný odpad (pneumatiky, obaly od barev, baterie, léčiva, chemikálie, …)

30. 9. – 2. 10. bude na Malé Straně přistaven kontejner na velkoobjemový odpad (matrace, nábytek, lino, keramika, velké plastové věci, …)

Cvičení pro zdravá záda – ZMĚNA – bude probíhat každý čtvrtek již v 18.00 hodin v sále Obecního úřadu.


„Květinová“ soutěž

Do soutěže byla přihlášena květinová výzdoba 4 rodinných domů.
V prodejně Jednota a na internetových stránkách obce můžete hlasovat pro nejlepší květinovou výzdobu.
Hlasovat mohou pouze místní občané a chataři
do 23. 10. 2011.

Každý může hlasovat až pro 2 domy.
Poté bude odměněn majitel rodinného domu, který získal nejvíce hlasů. Zároveň z hlasů vítězného domu bude vylosován výherce další odměny. Takže může vyhrát i ten, kdo bude hlasovat!


Blahopřejeme našim srpnovým a zářijovým oslavencům:

pan Zdeněk Fiala
paní Jaromíra Hrazdirová
paní Alena Koutná


Termíny svozu domovního odpadu:

29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12.

Problémy s odvozem popelnic ? – volejte 724761642 nebo 606467708 (SITA)

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ (ELEKTROWIN)

bude proveden dne 27. září 2011 (úterý) od 17.00 do 17.30 hodin na Malé Straně

Bude odebírán tento nebezpečný odpad:

  • televize, radia, elektronika, baterie, pneu
  • staré barvy a jejich obaly, olej, lepidla
  • mrazničky, ledničky, zářivky, kanystry
  • autohadice, nepoužitelná léčiva
  • chemikálie, postřiky a jejich obaly
  • a odpad vyjmenovanému podobný

Svévolné odkládání nebezpečného odpadu do volného prostranství je zakázáno !

Nebezpečný odpad smí odebírat jen osoba k tomu oprávněná (pracovník fy SITA)


SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

30. 9. – 2. 10. 2011 bude na Malou Stranu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,

do kterého lze ukládat:

  • starý nábytek (rozložený), staré koberce, linolea
  • staré hadry, matrace, sanitární keramika
  • velké plastové věci (zahradní židle, plastové části automobilů) a odpad vyjmenovanému podobný

Případné sklo oddělit a dát do kontejneru na sklo, který je u prodejny Jednota.

Do tohoto kontejneru se nesmí ukládat látky hořlavé, výbušné, žhavý popel, uhynulá zvířata a odpad nebezpečný jako televize a podobně.

E.ON Česká republika oznamuje, že v celé obci Uhřice v pátek 23.9.2011 od 7 do 15 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie.

na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 4 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „Energetický zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 – „Elektrická venkovní vedení s napětím…“, podle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.


Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně, 12 m od krajního vodiče na obě strany.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,

u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,

u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,

v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.


Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a za dozoru osoby jí ustanovené.

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO
15. LISTOPADU TOHOTO ROKU

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci naší společnosti a smluvních dodavatelských firem, na základě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., vstoupí následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 840111333

E.ON Česká republika, s.r.o.                       

Poznámka: Pro kácení dřevin je nutno si zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb. písemné povolení orgánu ochrany přírody (obecní úřad apod.). Zásahy do dřevin doporučujeme provést vždy s ohledem na fyziologii dřeviny.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv