Archiv měsíce Leden 2011

Poptáváme cenovou nabídku na technické vybavení a elektrický pohon zvonu ve věži kaple v naší obci Uhřice.

Předpokládáme osobní návštěvu a prohlídku kaple pro přesné stanovení cenové nabídky.

Termín pro podání cenové nabídky: 28.2.2011.

Očekávaná realizace v roce 2011. Již nyní se připravuje přípojka elektrické energie.

Bližší informace – viz Kontakty

Usnesení ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – prosinec 2010

Zastupitelstvo obce Uhřice:
– schvaluje navržené ověřovatele zápisu
– schvaluje navržený program zasedání
– schvaluje Dohodu s městem Velké Opatovice a úhradě neinv.nákladů ve výši 12.092,-Kč na provoz MŠ pro rok 2011
– schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Velké Opatovice na vykonávání přenesené působnosti o přestupcích
– schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu s firmou Energetika Boskovice
– schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011 – o objemu 3.993.000,-Kč
– schvaluje příkaz starosty k provedení inventarizace majetku k 31.12.2010 a složení inventarizačních komisí
– souhlasí s překopem obecní cesty z důvodu stavby Úsobrno – internetový převaděč
– schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2010
– schvaluje výplatu za 12/2010 do konce roku 2010
– schvaluje v souladu s §96 Zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce Uhřice beze změny
– schvaluje podpisové právo k účtu obce starostovi a účetní
– schvaluje starostu k zastupování obce Uhřice v orgánech Svazku VaK
– schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
– schvaluje DPP pro knihovníka
– schvaluje uspořádat 1.obecní ples
– souhlasí s DPČ – úklid chodníků/obce
– schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2010
– schvaluje Rozpočet obce Uhřice na rok 2011
– schvaluje Smlouvu o připojení s E.ON


Od 1.1.2011 platí nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která stanovuje výši poplatku 400,-Kč na poplatníka.

Poplatky za svoz TDO 2011 a poplatky ze psů můžete zaplatit osobně v úřední hodiny Po, St od 17-18 hodin nebo bankovním převodem – VS si vyžádejte emailem, telefonicky.


Výtěžek Tříkrálové sbírky, která proběhla 8.1.2011 činí částku 6.309,- Kč. Charita Blansko děkuje všem, kteří přispěli a zejména koledníkům, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Výtěžek bude poskytnut na podporu humanitární pomoci, pro děti zdravotně a sociálně znevýhodněné, na rozvoj terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené a dále na služby v mimořádných a krizových situacích.


Připravujeme pro Vás – zapište si do kalendáře:

22.1.2011 – kominické služby v naší obci

Od 1.1.2011 platí nové Nařízení vlády č.91/2010 Sb., které upravuje způsob a provádění kominických prací a povinnosti majitelů a uživatelů spotřebičů do 50kW, tedy RD a bytů. Povinností majitele spotřebiče do 50kW je nechat si odbornou kominickou firmou, která má na tyto práce oprávnění, prohlédnout celou kouřovou cestu od spotřebiče paliv až po vyústění do ovzduší. Odborná firma vystaví osvědčení o stavu komínu a spalinové cesty a případně komín vyčistí. Toto je třeba provádět jednou ročně. Jedná pouze o komíny, které se používají a jsou na ně připojeny spotřebiče paliv.
V naší obci tuto prohlídku bude 22.1. zajišťovat firma Kominictví Lašan Letovice.
Cena za prohlídku komína a vystavení revize je 550,- vč.DPH. Pokud je v objektu více komínů, tak za třetí a každý další účtují 200,- navíc. Jedná se o komíny na tuhá a plynná paliva a to i spotřebiče typu Turbo s odvodem spalin do komína. Pokud si revizi udělat nenecháte, tak v případě požáru zaviněného komínem se vystavujete riziku, že Vám pojišťovna nic nevyplatí (pokud máte budovu pojištěnou) a dále porušujete Nařízení vlády č.91/2010 Sb.
Zájemci o kominické služby se mohou nahlásit na telefonu 608282088 do pátku 21.1. (stačí SMS).

22.1.2011 – Myslivecký ples, na který Vás srdečně zve Myslivecké sdružení Uhřice – Úsobrno. Tombola zajištěna. Zvěřinové občerstvení zajištěno. Hraje Jiří Krejčíř. Uskuteční se v KD Uhřice.

– 26.1.2011 – Kondiční cvičení pro ženy a dívky bude zatím pravidelně 1x za 14 dnů ve středu v 18.00 hodin v sále OÚ, pokud bude větší počet zájemců, tak v Kulturním domě. Jedná se o kondiční cvičení – aerobik, cvičení na posílení a protažení problémových partií.
S sebou karimatku, cvičební obuv a 40,- Kč.

18.2.2011 – I. Obecní ples, k tanci a poslechu bude hrát duo POHODA Kořenec v KD Uhřice od 20 hodin. Vstupné 50,-Kč. Občerstvení zajištěno. Připravujeme tombolu, budeme rádi, když nám s ní pomůžete/přispějete a také uvítáme dobrovolníky pro pomoc s organizováním a přípravou I. Obecního plesu. Děkujeme!

5.3.2011 – Maškarní karneval – ráno pochůzka masek obcí, odpoledne pro děti zábavný program a večer sousedské posezení, kde masky mají tradičně vstup zdarma. Organizuje SDH Uhřice.


Výhledový plán na rok 2011:

– elektrifikace kaple a elektrický pohon zvonu, automatické zvonění
– rekonstrukce místní komunikace Okružní
– zapojení se do procesu podpory socioekonomicky slabšího mikroregionu Malá Haná, do kterého naše obec patří a tím získání finanční podpory. Po pracovním setkání s Jihomoravským krajem vyvoláme veřejnou diskuzi k tématu využití této podpory
– rekonstrukce křížů


Statistika obyvatel ke dni 1.1.2011:

Celkem osob: 307 – průměrný věk 40,44
ženy – 160 – prům. věk 41,77
muži – 147 – prům. věk  39,00
starší 60 let – 71


Blahopřejeme našim lednovým oslavencům:

Pan František Konečný
Paní Helena Petrová


Z našich řad v lednu odešla paní Antonie Dračková. Čest její památce.

která se konala 8.1.2011 v naší obci Uhřice činí částku  6.309,- Kč.
Charita Blansko děkuje všem, zejména koledníkům.

Projekty, které budou podpořeny na území Blanenska najdete zde.

První cvičení proběhne 12.1.2011 v 18.00 hodin v sále Obecního úřadu Uhřice a dále bude probíhat 1x za 14 dní ve středu v 18.00 hodin.

Jedná se o kondiční cvičení – aerobik, cvičení na posílení a protažení problémových partií.

Sebou karimatku, cvičební obuv a 40,- Kč. Bližší informace na místě.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv